ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻓﻮﻻدى

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻓﻮﻻدى ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 4 و 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻓﻮﻻدى ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 8 2/5-4/5 4 7/5 1 2/60 4008-619 1100 8800
10 4/5-6/5 4010-619 1000 8000
12 6/5-8/5 4012-619 1000 8000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 2000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 1500

اندازه به ميليمتر

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻓﻮﻻدى ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
4/85 8 2-4 5 9 1/1 3/10 5008-619 800 6400
10 4-6 5010-619 750 6000
12 6-8 5012-619 650 5200
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 3200

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 2600

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *