ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره (Multi Grip)

ﭘﺮچ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره، ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪى از ﭘﺮچ ﺳــﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﯾﺎ ﺳــﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و ﺑﯿﺸــﺘﺮ، ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ:
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره، درون ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺎز ﺷــﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﮔﺴــﺘﺮده ﺗﺮى را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺮزش، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﯾﮏ ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد.

ميخ ﭘﺮچ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎزه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر در ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ

باز ﺷﺪن ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره درون ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر، ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﻮراخ ﮐﺎرى ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎى ﻓﻠﺰى، ﻓﻠﺰى ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺸﺘﻰ آن ﻧﺎزك و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ3
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

3/1 8 1/5-5 3/2-3/7 6 0/9 1/60
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

400

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

250

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ3/2
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

3/3 12 2-9 3/4-3/8 6/2 0/9 1/80
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

500

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

400

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

4/1 15 3-11 4/2-4/7 12 1/50 2/10
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

1000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

600

يادآوري:

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره در رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻮداﯾﺰ و ﯾﺎ رﻧﮓ ﭘﻮدرى (اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ) ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *