ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ (مسي)

ميخ ﭘﺮچ ﻣﺴﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 3 و 4 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از ﻣﺲ و ﻣﯿﺦ ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻣﺴﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ3
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
2/90 6 1/5-3 3 6 1 1/60 3006-618 1500 12000
8 3-5 3008-618 1500 12000
10 5-7 3010-618 1500 12000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 700

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 600

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ ﻣﺴﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 8 3/5-4/5 4 7/5 1/1 1/60 4008-618 1100 8800
10 4/5-6/5 4010-618 1000 8000
12 6/5-8/5 4012-618 1000 8000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 1500

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 1000

اندازه به ميليمتر

موارد ﻣﺼﺮف
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﺴﻰ در دﮐﻮرﺳﺎزى، ﺗﺎﺑﻠﻮﺳﺎزى، اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻰ، ورق ﻫﺎى ﻣﺴﻰ در ﻧﻤﺎﺳﺎزى و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *