ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ5050

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ )ﭘﺮچ ﮐﻮر( ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 6 ،5 ،4 ،3/2 ،3 و 6/5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺸﺨﺼﺎت
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ )ﻧﻮع آﻟﯿﺎژ( و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﻄﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﻮﻃﻰ ﻫﺎى آﺑﻰ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ و داراى ﮐﺪ 614ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ3

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

D

ﻃﻮل ﭘﺮچ

L

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

S

ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ

(مته)

F

قطر سر پرچ

H

ضخامت

سر پرچ

E

قطر ميخ

W

شماره کالا

تعداد در

قوطي

تعداد در شرينک
2/90 6 1/5-3/5 3 6 1 1/60 3006-614 1500 12000
8 3/5-5/5 3008-614 1500 12000
10 5/5-7 3010-614 1500 12000
12 7-9 3012-614 1400 11200
15 9-13 3015-614 1300 10400
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻰ(ﻧﯿﻮﺗﻦ)

500

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷـﻰ (ﻧﯿﻮﺗﻦ)

500

اندازه به ميليمتر

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 3/2

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

D

ﻃﻮل ﭘﺮچ

L

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

S

ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ

(مته)

F

قطر سر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر ميخ

W

شماره کالا تعداد در قوطي

تعداد در شرينک

3/15 6 1/5-3/5 3/2 6/5 1 1/78 3206-614 1500 12000
8 3/5-5/5 3208-614 1500 12000
10 5/5-7 3210-614 1400 11200
12 7-9 3212-614 1400 11200
15 9-12 3215-614 1100 8800
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻰ (ﻧﯿﻮﺗﻦ)

500

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷـﻰ(ﻧﯿﻮﺗﻦ)

600

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ
(مته)F
قطر
سر پرچH
ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 6 1/5-3/5 4 7/5 1/1 2/10 4006-614 1100 8800
8 3-5 4008-614 1100 8800
10 5-6/5 4010-614 1000 8000
12 6/5-8/5 4012-614 1000 8000
15 8/5-12 4015-614 750 6000
18 12-14 4018-614 650 5200
21 14-17 4021-614 550 4400
25 17-21 4025-614 550 4400
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

1000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

800

اندازه به ميليمتر

میخ پرچ آلومینیومى قطر اسمى 5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ
(مته)F
قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

 

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
4/90 8 3-4/5 5 9 1/5 2/60 5008-614 800 6400
10 4/5-6 5010-614 750 6000
12 6-8 5012-614 650 5200
14 8-10 5014-614 550 4400
16 10-12 5016-614 550 4400
18 12-14 5018-614 500 4000
21 14-16 5021-614 500 4000
24 16-20 5024-614 350 2800
27 20-23 5027-614 350 2800
30 23-25 5030-614 300 2400
35 25-30 5035-614 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

1500

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

1200

اندازه به ميليمتر

میخ پرچ آلومینیومى قطر اسمى 6
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ
(مته)F
قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
5/85 10 4-6 6 12 1/7 3/10 6010-614 450 3600
12 6-8 6012-614 450 3600
16 8-10 6016-614 350 2800
18 10-12 6018-614 300 2400
21 12-15 6021-614 300 2400
25 15-19 6025-614 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

2000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

2500

اندازه به ميليمتر

میخ پرچ آلومینیومى قطر اسمى 6/5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامتسرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
6/4 12 6/5-8/5 6/5 13 1/8 3/60 6512-614 400 3200
14 8/5-10/5 6514-614 250 2000
16 10/5-12/5 6516-614 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

2100

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

2800

اندازه به ميليمتر

 

 

 

دیدگاه کاربران

  1. امیر عباس پورمحمد گفت : 23 بهمن 1398 - 0:56 ق.ظ

    سلام توی سایت هر کاری کردم قیمت محصولات نیامد بالا

  2. admin گفت : 9 تیر 1399 - 12:02 ب.ظ

    سلام
    برای اطلاع از قیمت محصولات به شماره واتساپ پیغام دهید
    شماره واتساپ 09122157569

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *