ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ دوﭘﻠﻪ

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ دوﭘﻠﻪ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﭘﺮچ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ دوﭘﻠﻪ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﮐﻪ داراى دو ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻣﺘﻔﺎوت و ﯾﺎ دوﺳﻄﺢ ﮐﻪ از دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻻ ﺑﯿﻦ دوﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

يادآوري:

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ دوﭘﻠﻪ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎ آﻟﯿﺎژﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و در رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ﭘﻮدرى ( اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ) و آﻧﻮداﯾﺰ رﻧﮕﻰ در ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *