ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻧﻮع دﯾﮕﺮى از ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﭘﺮچ ﮐﻮر( ﭘﺮچ ﺳﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ و ﻣﯿﺦ آن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 5 و 4 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮد:
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻪ اﻣﮑﺎن زﻧﮓ زدﮔﻰ دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻰ ﻣﯿﺦ آن در اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ، ﺑﺎﮐﺎﻟﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 8 3-5 4 7/5 1/1 2/6 4008-664 1100 8800
10 5-6/5 4010-664 1000 8000
12 6/5-8 4012-664 1000 8000
15 8/5-12 4015-664 750 6000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 800

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 600

اندازه به ميليمتر

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در شرینک

4/90 10 4/5-6 5 9 1/5 3/2 5010-664 750 6000
12 6-8 5012-664 650 5200
14 8-10 5014-664 550 4400
16 10-12 5016-664 550 4400
18 12-14 5018-664 500 4000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 1000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 800

اندازه به ميليمتر

يادآوري:

ﻗﻄﺮ ﻣﯿﺦ در ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮچ ﮐﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دیدگاه کاربران

 1. علیرضا میرهاشمی گفت : 8 دی 1398 - 1:37 ب.ظ

  سلام و عرض ادب
  من نیاز به پرچ خالیشو دارم یعنی بدون میخ به ابعاد متفاوت مثلا قطر ۲ میلی متر و طول ۱/۵ سانت ترجیحا از جنس برنج و یا آلومینیوم
  در صورت امکان شماره تماس و قیمت اعلام فرمایید

 2. admin گفت : 9 تیر 1399 - 12:00 ب.ظ

  سلام
  امکان تولید باید بررسی شود لطفا اطلاعات دقیق از طریق واتساپ ارسال شود
  شماره واتساپ 09122157569

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *