ميخ پرچ هاي رنگي

پرچ ﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻔﺎرش و ﻃﺮح ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﺎ ﻫﺪف رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻃﻰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺮچ و ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى رﻧﮕﻰ

پرچ و ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻧﻮداﯾﺰ رﻧﮕﻰ ﭘﺮچ و ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن در رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺸــﮑﻰ، ﻗﺮﻣﺰ، آﺑﻰ، ﺳﺒﺰ،ﻧﺎرﻧﺠﻰ ﻃﺒﻖ ﺳــﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

1- داراى ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ اﺳﺖ

2- در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺶ، ﺧﻮردﮔﻰ وﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﻰ دارد

3- ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﻰ و ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻى ﺷﻤﺎﺳﺖ

4- در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى رﻧﮓ ﭘﻮدرى ﮐــﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﮐﻮراﺗﯿﻮ داﺧﻠﻰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *