قطعه محورى

قطعه ﻣﺤﻮﺭﻯ ﻧﻮﻋﻰ ﭘﺮچ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻻ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻯ ﺗﺮﺍﺷﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ، ﭘﺮچ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺮچ ﺳﺎﺯ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮچ ﺳﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ Cold Forming (ﭘﺮﺱ ﻛﺎﺭﻯ ﺳﺮﺩ) ﺍﺯ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 12 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﺍﺗﻰ ﭼﻮﻥ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ، ﻣﺲ، ﺑﺮﻧﺞ، ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﺍﺳﺖ.

مزاياي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤــﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔــﻞ ﺩﺭ ﻭ ﻟﻮﻻﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻗﻰ ﻗﻔﻞ ﺳــﻮﺋﻴﭽﻰ، ﺩﻳﺴﻚ، ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻼچ، ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ،ﺍﺩﺍﺭﻯ، ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ… ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﻯ ﺗﺮﺍﺷﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮچ ﺳﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

قطعه ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺩﻭﺳﺮ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺩﻭﺳﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﺮﺩ. ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺩﻭﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮچ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

تيراژ توليدى سهم موثرى در قيمت كالا دارد زيرا تنظيم و آماده سازى ماشين براى توليد قطعه محورى وقت زيادى را مى گيرد و هزينه قابل توجهى دارد، اما در تيراژ زياد، قيمت تمام شده قطعه محورى كاهش قابل توجهى مى يابد.
عمليات تكميلى
عمليات تكميلى شامل عمليات حرارتى و عمليات شيميايى است كه براساس نياز و سفارش مشترى برروى قطعه محورى به شرح زير انجام مى شود.
عمليات حرارتى
تنش هايى در آن بوجود مى آيد كه با (Cold Forming) پس از توليد قطعه محورى به روش پرسكارى سرد عمليات حرارتى از جمله انيل كردن مى توان آنها را از بين برد.
عمليات شيميايى
برروى قطعه محورى برحسب جنس قطعه، عمليات شيميايى از جمله گالوانيزه، فسفاته كردن و آنودايز براساس نياز مشترى مى تواند انجام شود.
در حال حاضر پرچ ساز با توسعه امكانات و بهبود بخشيدن به روش هاى توليدى خود، بيش از 500 نوع قطعه محورى در ابعاد و اندازه هاى مختلف توليد مى كند و امكانات لازم جهت پذيرش سفارش هاى بيشتر و متنوع ترى را دارد.

توجه: پيشنهاد مى كنيم در زمان طراحى قطعه محورى با دفتر فروش شركت پرچ ساز تماس حاصل نماييد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *