مهره پرچ پایا  و پوشش سفید ( گالوانیزه )

  • مهره پرچ پایا با گالوانیزه مناسب برای حداقل 20 ساعت حمام نمک در قوطی های زرد رنگ.
  • مهره پرچ پایا با گالوانیزه مناسب برای حداقل 65 ساعت حمام نمک در قوطی های بزرگ.

 

  • برای انجام گالوانیزه با پوشش بیشتربرروی مهره پرچ پایا می توانید با بخش فروش تماس بگیرید.