ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ5050

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5050ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 3 ، 3/2 ، 4 ،5، 6، 6/5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
مشخصات
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ (ﻧﻮع آﻟﯿﺎژ)و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
مقاومت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻗﻄﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﻮﻃﻰ ﻫﺎى آﺑﻰ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ و داراى ﮐﺪ 614ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ3

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

D

ﻃﻮل ﭘﺮچ

L

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

S

ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ

(مته)

F

قطر سر پرچ

H

ضخامت

سر پرچ

E

قطر ميخ

W

شماره کالا

تعداد در

قوطي

تعداد در شرينک
2/90 6 1/5-3/5 3 6 1 1/60 3006-614 1500 12000
8 3/5-5/5 3008-614 1500 12000
10 5/5-7 3010-614 1500 12000
12 7-9 3012-614 1400 11200
15 9-13 3015-614 1300 10400
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻰ(ﻧﯿﻮﺗﻦ)

500

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷـﻰ (ﻧﯿﻮﺗﻦ)

500

اندازه به ميليمتر

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 3/2

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

D

ﻃﻮل ﭘﺮچ

L

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

S

ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ

(مته)

F

قطر سر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر ميخ

W

شماره کالا تعداد در قوطي

تعداد در شرينک

3/15 6 1/5-3/5 3/2 6/5 1 1/78 3206-614 1500 12000
8 3/5-5/5 3208-614 1500 12000
10 5/5-7 3210-614 1400 11200
12 7-9 3212-614 1400 11200
15 9-12 3215-614 1100 8800
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻰ (ﻧﯿﻮﺗﻦ)

500

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷـﻰ(ﻧﯿﻮﺗﻦ)

600

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ
(مته)F
قطر
سر پرچH
ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 6 1/5-3/5 4 7/5 1/1 2/10 4006-614 1100 8800
8 3-5 4008-614 1100 8800
10 5-6/5 4010-614 1000 8000
12 6/5-8/5 4012-614 1000 8000
15 8/5-12 4015-614 750 6000
18 12-14 4018-614 650 5200
21 14-17 4021-614 550 4400
25 17-21 4025-614 550 4400
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

1000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

800

اندازه به ميليمتر

میخ پرچ آلومینیومى قطر اسمى 5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ
(مته)F
قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

 

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
4/90 8 3-4/5 5 9 1/5 2/60 5008-614 800 6400
10 4/5-6 5010-614 750 6000
12 6-8 5012-614 650 5200
14 8-10 5014-614 550 4400
16 10-12 5016-614 550 4400
18 12-14 5018-614 500 4000
21 14-16 5021-614 500 4000
24 16-20 5024-614 350 2800
27 20-23 5027-614 350 2800
30 23-25 5030-614 300 2400
35 25-30 5035-614 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

1500

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

1200

اندازه به ميليمتر

میخ پرچ آلومینیومى قطر اسمى 6
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ
(مته)F
قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
5/85 10 4-6 6 12 1/7 3/10 6010-614 450 3600
12 6-8 6012-614 450 3600
16 8-10 6016-614 350 2800
18 10-12 6018-614 300 2400
21 12-15 6021-614 300 2400
25 15-19 6025-614 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

2000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

2500

اندازه به ميليمتر

میخ پرچ آلومینیومى قطر اسمى 6/5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامتسرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
6/4 12 6/5-8/5 6/5 13 1/8 3/60 6512-614 400 3200
14 8/5-10/5 6514-614 250 2000
16 10/5-12/5 6516-614 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

2100

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

2800

اندازه به ميليمتر

 

 

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ