ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻧﻮع دﯾﮕﺮى از ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﭘﺮچ ﮐﻮر  ﭘﺮچ ﺳﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ و ﻣﯿﺦ آن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 5 و 4 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮد:
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻪ اﻣﮑﺎن زﻧﮓ زدﮔﻰ دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻰ ﻣﯿﺦ آن در اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ، ﺑﺎﮐﺎﻟﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﻗﻄﺮ ﻣﯿﺦ در ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮچ ﮐﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 8 3-5 4 7/5 1/1 2/6 4008-664 1100 8800
10 5-6/5 4010-664 1000 8000
12 6/5-8 4012-664 1000 8000
15 8/5-12 4015-664 750 6000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 800

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 600

اندازه به ميليمتر

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ـ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در شرینک

4/90 10 4/5-6 5 9 1/5 3/2 5010-664 750 6000
12 6-8 5012-664 650 5200
14 8-10 5014-664 550 4400
16 10-12 5016-664 550 4400
18 12-14 5018-664 500 4000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 1000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 800

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ