ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺪﺳﯽ ﺗﺨﺖ(DIN-6791)

پرچ ﻧﯿﻤـﻪ ﭘﺮ ﺳــﺮﻋﺪﺳﯽ ﺗﺨـﺖ ﭘـﺮچ ﺳــﺎز ﺑﺮ اﺳــﺎس (DIN-6791) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮچ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤـﯽ 4 ،3 ، 2/5، 8 ، 6 ، 5و 10ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳــﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﺮچ ﮐﺎري (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردي ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) آﻧﻬﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

پرچ 2/5

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L S H E d l r
2/37 4 1/5-2/5 5
1/1 1/7 2/5 0/2
24304-728
5 2/5-3/5 24305-728
6 3/5-4/5 24306-728
8 5/5-6/5 24308-728
10 7/5-8/5 24310-728
12
9/5-10/5 24312-728

اندازه به ميليمتر

پرچ 3

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L S H E d l r
2/87 5 2-3 6
0/9 1/9 1/5 3
29305-728
6 3-4 29306-728
8 5-6 29308-728
10 7-8 29310-728
12 9-10 29312-728
14
11-12 29314-728
16
13-14 29316-728

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L S H E d l r
3/87 6 2-3/5 8
1/8 2/7 4 3/5
39406-728
8 4-5/5 39408-728
10 5/7-6 39410-728
12 8-9/5 39412-728
14 10-11/5 39414-728
16 12-12/5 39416-728
20
16-17/5 39420-728
25 20-21/5 39425-728

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L S H E d l r
4/82 8 3-4/5 10
2/2 3/5
5
0/3 48508-728
10 5-6/5 48510-728
12
7-8/5 48512-728
14
9-10/5 48514-728
16
11-12/5 48516-728
20
15-16/5 48520-728
25
20-21/5 48525-728

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L S H E d l r
5/82 10 4-5/5 12
2/6 4/2
6/5 0/4
58610-728
12 6-7/5 58612-728
14
8-9/5 58614-728
16
10-11/5 58616-728
20
14-15/5 58620-728
25
19-20/5 58625-728
30
24-25/5 58630-728

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L S H E d l r
6/82 12 4-6 16
3/5 6 8
0/4
68812-728
14 7-8 68814-728
16 8-10 68816-728
20 12-14 68820-728
25 17-19 68825-728
30 22-24 68830-728
35
27-29 68835-728
40
32-34 68840-728

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ