ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﺗﺨﺖ( 7855-BS)

پرچ ﺳــﺎز ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﺗﺨﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (BS-7855) را از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺲ ، ﺑﺮﻧﺞ در ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤﻰ 10,8,6,5,4ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

پرچ 4

جنس مس

ﻗﻄﺮ کلاهک

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

قطر پرچ

 

ضخامت لبه کلاهک

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
شعاع زير کلاهک

 

شماره کالا
H L E c d l r
8 5 حداکثر 4

حداقل 3/88

0/48
3 4 0/6
39405-928
6 39406-928
7 39407-928
8 39408-928
9 39409-928
10
39410-928
11
39411-928
12
39412-928

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس مس

ﻗﻄﺮ کلاهک

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

قطر پرچ

 

ضخامت لبه کلاهک

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
شعاع زير کلاهک

 

شماره کالا
H L E c d l r
10 6 حداکثر 5

حداقل4/88

0/5 4 5/2
0/8 49506-928
7 49507-928
8 49508-928
9 49509-928
10 49510-928
11 49511-928
12
49512-928
14 49514-928
16 49516-928
18
49518-928

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس مس

ﻗﻄﺮ کلاهک

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

قطر پرچ

 

ضخامت لبه کلاهک

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
شعاع زير کلاهک

 

شماره کالا
H L E c d l r
12 7 حداکثر 6
حداقل 5/88

0/72 4/6
6
0/8 59607-928
8 59608-928
9 59609-928
10 59610-928
11 59611-928
12
59612-928
14
59614-928
16
59616-928
18
59618-928
20
59620-928
22
59622-928
24 59624-928

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس مس

ﻗﻄﺮ کلاهک

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

قطر پرچ

 

ضخامت لبه کلاهک

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
شعاع زير کلاهک

 

شماره کالا
H L E c d l r
16 10 حداکثر8
حداقل7/88

0/96 6
7/1
0/8 79810-928
11 79811-928
12 79812-928
14 79814-928
16 79816-928
18
79818-928
20 79820-928
22 79822-928
24
79824-928
26
79826-928
28
79828-928
30
79830-928

اندازه به ميليمتر

پرچ 10

جنس مس

ﻗﻄﺮ کلاهک

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

قطر پرچ

 

ضخامت لبه کلاهک

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
شعاع زير کلاهک

 

شماره کالا
H L E c d l r
20 12 حداکثر10
حداقل9/85


1/20 7/36
7/8 0/8 101012-928
14 101014-928
16 101016-928
18 101018-928
20 101020-928
22
101022-928
24
101024-928
26 101026-928
28 101028-928
30 101030-928
33 101033-928
36 101036-928
40 101040-928

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ