ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ(DIN-6792)

پرچ ﻧﯿﻤـﻪ ﭘﺮ سرخزينه ﺗﺨـﺖ ﭘـﺮچ ﺳــﺎز ﺑﺮ اﺳــﺎس (DIN-6792) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮچ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤـﯽ 4 ،3 ، 2/5، 8 ، 6 ، 5و 10ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.


ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳــﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﺮچ ﮐﺎري (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردي ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) آﻧﻬﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

پرچ 2/5

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
2/37 5 2/5-3/5 5
0/7 1/7
2/5 1/25
24305-929
6 3/5-4/5 24306-929
8 5/5-6/5 24308-929
10 7/5-8/5 24310-929
12
9/5-10/5 24312-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 3

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
2/87 5 2-3 6
0/9 1/9
3
1/5 29305-929
6 3-4 29306-929
8 5-6 29308-929
10 7-8 29310-929
12
9-10 29312-929
14
11-12 29314-929
16
13-14 29316-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
3/87 6 2-3/5 8
1/2 2/7
4
1/25 39406-929
8 4-5/5 39408-929
10 6-7/5 39410-929
12
8-9/5 39412-929
14
10-11/5 39414-929
16
12-13/5 39416-929
20
16-17/5 39420-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
4/82 8 3-4/5 10
1/4 3/5
5
2/5 49508-929
10 5-6/5 48510-929
12 7-8/5 48512-929
14
9-10 48514-929
16
11-12/5 48516-929
20
15-16/5 48520-929
25
20-21/5 48525-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
5/82 10 4-5/5 12
1/7 4/2
6/5
6 58610-929
12 6-7/5 58612-929
14 8-9/5 58614-929
16 10-11/5 58616-929
20 14-15/5 58620-929
25 19-20/5 58625-929
30
24-25/5 58630-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
6/82 14 6-7 16
2/3 6
8
4 68814-929
16 8-10 68816-929
20 12-14 68820-929
25 17-19 68825-929
30 22-24 68830-929
35
27-29 68835-929
40 32-34 68840-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 10

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

ﻃﻮل ﭘﺮچ

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

ﻗﻄﺮ سر پرچ

ضخامت سر پرچ

قطر سوراخ عمق سوراخ
حداکثر شعاع سر پرچ شماره کالا
D L S H E d l F
9/4 20 11-13 20
3 7/6
10
5 101020-929
25 16-18 941025-929
30 21-23 941030-929
35 26-28 941035-929
40 31-33 941040-929
45
36-38 941045-929
50
41-43 941050-929

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ