ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺳﺮﺗﺨﺖ (DIN-7338 B)

ﭘﺮچ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺗﺨﺖ ﭘﺮچ ﺳـﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (DIN7338B) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ، ﻣﺲ و… در ﻗﻄـﺮﻫﺎي اﺳﻤﻰ5 ، 4 ، 3 ، 6 ،8و10ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﭘﺮچ ﻫﺎي ﻟـﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ و ﮐﻼچ ﭘﺮچ ﺳـﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

 

پرچ 3

جنس مس

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E d l r
2/85 5 5/5
0/8 1/7 4 0/2
29305-828
6 29306-828
7 29307-828
8 29308-828
10 29310-828

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس مس

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E d l r
3/8 6 7/5
1 2/7 4 0/3
38506-828
7 5 38507-828
8 38508-828
10 38510-828
12 38512-828
15
38515-828

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس مس

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E d l r
4/8 6 9/5
1 3/5 4 0/3
48506-828
7 4 48507-828
8 4 48508-828
10 6 48510-828
12 6 48512-828
15 6 48515-828
18
6 48518-828

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس مس

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E d l r
5/8 8 11/5
1/2 4/2 6 0/4
58608-828
10 8 58810-828
12 58812-828
15 58815-828
18 58818-828
20 58820-828
22 58822-828
25
58825-828
28
58828-828
30
58830-828

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس مس

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

قطر سوراخ
عمق سوراخ
حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E d l r
7/75 12 15/5
 

1/2 6 8 0/4
78812-828
15 10 78815-828
18 78818-828
20 781020-828
22 781022-828
25 781025-828
28
781028-828
30 781030-828
32
781032-828
35
781035-828
40
781040-828

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ