ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪﺳﻰ(DIN-662)

چ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت (DIN-662) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… در ﻗﻄﺮﻫﺎى 5،4،3،2/5و 6ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

پرچ 2/5

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

ضخامت کل سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا

 

شماره کالا
D L S H E K R
24 5 2-3 5
0/8 1/2
4/2
24005-128
6 2/5-3/5 24006-128

اندازه به ميليمتر

پرچ 3

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

ضخامت کل سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا

 

شماره کالا
D L S H E K R
2/87 6 2/5-3/5 6
1 1/5
5
29006-128
8 4-5 29008-128

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

ضخامت کل سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا

 

شماره کالا
D L S H E K R
3/87 8 3-5 8
1/4 2/1
6/5
39008-128
10 5-7 39010-128
12
7-9 39012-128

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

ضخامت کل سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا

 

شماره کالا
D L S H E K R
4/82 10 4-6 10
1/7 2/5
8/2
48010-128
12
6-8 48012-128
14
8-10 48014-128
16
10-12 48016-128

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

ضخامت کل سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا

 

شماره کالا
D L S H E K R
5/82 12
5-7 12
2 3
10
58012-128
14
7-9 58014-128
16
9-11 58016-128
18
10-12 58018-128
20
12-14 58020-128

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

ضخامت کل سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا

 

شماره کالا
D L S H E K R
7/76 12
3-7/5 14
2 3
10
78012-929
14
5-9 78014-929
16
6/5-10/5 78016-929
18
8/5-12 78018-929
20
10-14 78020-929

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ