ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺗﺨﺖ (DIN-7338 A)

پرچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳــﺮﺗﺨﺖ ﭘﺮچ ﺳــﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (DIN7338A) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… در ﻗﻄﺮﻫﺎي اﺳﻤﻰ 5،4،3 و 6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

پرچ 3

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E r
2/85 5 5/5
0/8 0/2
29005-824
6 29006-824
7 29007-824
8 29008-824
10
29010-824

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E r
3/8 6 7/5
1 0/3
39006-824
7 39007-824
8 39008-824
10
39010-824
12 39012-824
15
39015-824

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E r
4/8 6 9/5
1 0/3
48006-824
7 48007-824
8 48008-824
10 48010-824
12 48012-824
15
48015-824
18
48018-824

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس آلومينيوم

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

حداکثر شعاع زير سر پرچ
شماره کالا
D L H E r
5/80 8 11/5
1/2 0/4
59008-824
10 59010-824
12 59012-824
15 59015-824
18 59018-824
20
59020-824
22
59022-824
25
59025-824

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ