پرچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ(DIN-661)

پرچ ﺳﺎز ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ ﺳﺮﺧﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت (DIN- 661) را از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

طول پرچ: پرچ هاى به طول بیش از 20 میلیمتر با تیراژ مناسب نیز براساس سفارش تولید مى شود

پرچ 2/5

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

شماره کالا
D L S H E
2/37 4 0/5-2/5 4/4
1/2 24004-929
5 1/5-3/5 24005-929
6 2/5-4 24006-929
8 4-6 24008-929
10 6-7/5 24010-929
12
7/5-9/5 24012-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 3

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

شماره کالا
D L S H E
2/87 5 1/5-3/5 5/2
1/4 29005-929
6 3-4 29006-929
8 4-6 29008-929
10 6-7/5 29010-929
12
7/5-9/5 29012-929
14
9/5-11 29014-929
16
11-12/5 29016-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

شماره کالا
D L S H E
3/87 6 1-3/5 7
1/4 39006-929
8 3-5/5 39008-929
10 5-7 39010-929
12
6/5-9 39012-929
14
8-10/5 39014-929
16
9/5-12 39016-929
18
11-14 39018-929
20
13-15 39020-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

شماره کالا
D L S H E
4/82 8 2-5 8/8
2/5 49008-929
10 4-7 49010-929
12
6-9 49012-929
14
7/5-10 49014-929
16
9-11/5 49016-929
18
11-13 49018-929
20
13-15 49020-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

شماره کالا
D L S H E
5/82 10 3-6/5 10/5
3 59010-929
12
5-8/5 59012-929
14
6/5-10 59014-929
16
8-11/5 59016-929
18
10-13 59018-929
20
12-15 59020-929

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس فولاد

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

شماره کالا
D L S H E
7/76 12
3-7/5 14
4 78012-929
14
5-9 78014-929
16
6/5-10/5 78016-929
18
8/5-12 78018-929
20
10-14 78020-929

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ