پرچ توپر (پرچ سرگرد)

ﭘﺮچ ﺗﻮﭘﺮ (ﭘﺮچ ﺳﺮﮔﺮد)

ﭘﺮچ ﺗـــﻮﭘﺮ ﺳﺮﮔﺮد (DIN- 660) از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻣﺲ و… ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى 2/5و 3و 5 و 6و 8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.


طول پرچ: پرچ هاى به طول بیش از 20 میلیمتر با تیراژ مناسب نیز براساس سفارش تولید مى شود

پرچ 2/5

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ

 

ﻃﻮل ﭘﺮچ

 

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر

 

ﻗﻄﺮ سر پرچ

 

ضخامت سر پرچ

 

حداکثر شعاع زير سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا شماره کالا
D L S H E r R
2/37 4 0/5-2/5 4/4
1/5 0/2
2/4
24004-427
5 1/5-3 24005-427
6 2-4 24006-427
8 4-5/5 24008-427
10 6-7/5 24010-427
12
7/5-9 24012-427
14
9-10/5 24014-427
16
11-12 24016-427
18
13-14 24018-427
20
14-16 24020-427

اندازه به ميليمتر

پرچ 3

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ ﻃﻮل ﭘﺮچ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻗﻄﺮ سر پرچ ضخامت سر پرچ حداکثر شعاع زير سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا شماره کالا
D L S H E r R
2/87 4 0/5-2/5 5/2
1/8 0/2
2/8
29004-427
5 1/5-3 29005-427
6 3-4 29006-427
8 4-5/5 29008-427
10 5/5-7/5 29010-427
12
7/5-9 29012-427
14
9-10/5 29014-427
16
11-12 29016-427
18
13-14 29018-427
20
14-16 29020-427

اندازه به ميليمتر

پرچ 4

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ ﻃﻮل ﭘﺮچ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻗﻄﺮ سر پرچ ضخامت سر پرچ حداکثر شعاع زير سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا شماره کالا
D L S H E r R
3/87 6 1-3 7
2/4 0/3
3/8 39006-427
8 3-5 39008-427
10 4/5-7 39010-427
12 6-9 39012-427
14 7/5-10 39014-427
16
9-11 39016-427
18
11-13 39018-427
20
13-15 39020-427

اندازه به ميليمتر

پرچ 5

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ ﻃﻮل ﭘﺮچ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻗﻄﺮ سر پرچ ضخامت سر پرچ حداکثر شعاع زير سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا شماره کالا
D L S H E r R
4/82 8 2-4/5 8/8
3 0/4
4/6
49008-427
10 4-6/5 49010-427
12 5/5-8/5 49012-427
14 7-10 49014-427
16 9-11/5 49016-427
18
11-13 49018-427
20
12-15 49020-427

اندازه به ميليمتر

پرچ 6

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ ﻃﻮل ﭘﺮچ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻗﻄﺮ سر پرچ ضخامت سر پرچ حداکثر شعاع زير سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا شماره کالا
D L S H E r R
5/82 8 1/5-4 10/5
3/6 0/4
5/7
59008-427
10 2/5-6 59010-427
12 4/5-8 59012-427
14 6/5-9/5 59014-427
16 8-11 59016-427
18
9/5-13 59018-427
20
11-15 59020-427

اندازه به ميليمتر

پرچ 8

جنس برنج

ﻗﻄﺮ ﭘﺮچ ﻃﻮل ﭘﺮچ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻗﻄﺮ سر پرچ ضخامت سر پرچ حداکثر شعاع زير سر پرچ
حداکثر شعاع انحنا شماره کالا
D L S H E r R
7/76 12
2/5-7 14
4/8 0/4
7/5
78012-427
14
4-8/5 78014-427
16
6-10 78016-427
18
8-12 78018-427
20
9/5-14 78020-427

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ