میخ پرچ آلومینیومى (پرچ کور) با آلیاژ 5052

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر) ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5052ﭘﺮچ ﺳــﺎز ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ 3419و DIN 7337 ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ3 ، 3/2 ، 4 ،5 ، 6 ، 6/5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

مشخصات
ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﭘﺮچ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ (ﻧﻮع آﻟﯿﺎژ) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

مقاومت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ 5052ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻﺗﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻫﺎى ﻧﺎرﻧﺠﻰ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و داراى ﮐﺪ 615ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 3
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
2/90 6 1/5-3/5 3 6 1 1/60 3006-615 1500 12000
8 3/5-5/5 3008-615 1500 12000
10 5/5-7 3010-615 1500 12000
12 7-9 3012-615 1400 11200
15 9-13 3015-615 1300 10400
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 900

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 650

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 3/2
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/15 6 1/5-3/5 3/2 6/5 1 1/78 3206-615 1500 12000
8 3/5-5/5 3208-615 1500 12000
10 5/5-7 3210-615 1400 11200
12 7-9 3212-615 1400 11200
15 9-12 3215-615 1100 8800
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 1150

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 820

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 6 1/5-3 4 7/5 1/1 2/10 4006-615 1100 8800
8 3-5 4008-615 1100 8800
10 5-6/5 4010-615 1000 8000
12 6/5-8/5 4012-615 1000 8000
15 8/5-12 4015-615 750 6000
18 12-14 4018-615 650 5200
21 14-17 4021-615 550 4400
25 17-21 4025-615 550 4400
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 1800

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 1250

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
4/90 8 3-4/5 5 9 1/5 2/60 5008-615 800 6400
10 4/5-6 5010-615 750 6000
12 6-8 5012-615 650 5200
14 8-10 5014-615 550 4400
16 10-12 5016-615 550 4400
18 12-14 5018-615 500 4000
21 14-16 5021-615 500 4000
24 16-20 5024-615 350 2800
27 20-23 5027-615 350 2800
30 23-25 5030-615 300 2400
35 25-30 5035-615 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 2200

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 2250

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 6
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
5/85 10 4-6 6 12 1/7 3/10 6010-615 450 3600
12 6-8 6012-615 450 3600
16 8-10 6016-615 350 2800
18 10-12 6018-615 300 2400
21 12-15 6021-615 300 2400
25 15-19 6025-615 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 3000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 3000

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ 6/5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
6/4 12 6/5-8/5 6/5 13 1/8 3/60 6512-615 450 3200
14 8/5-10/5 6514-615 250 2000
16 10/5-12/5 6516-615 250 2000
حداقل مقاومت کششى (نیوتن) 3500

حداقل مقاومت برشى (نیوتن) 3000

اندازه به ميليمتر

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ