ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ (ﭘﺮچ ﮐﻮر)ﺳﺮﭘﻬﻦ

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺳﺮﭘﻬﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮى از ﭘﺮچ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺎ واﺷﺮ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎى اﺳﻤﻰ 4 و 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺟﻨﺲ ﭘﺮچ آن از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﯿﺦ آن ﻓﻮﻻدى ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺳﺮﭘﻬﻦ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ4
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
3/90 6 1-3 4 12 1/5 2/10 4006-624 4006-625 750 6000
8 3-5 4008-624 4008-625 700 5600
10 5-6/5 4010-624 4010-625 650 5200
12 6/5-8/5 4012-624 4012-625 600 4800
15 8/5-12 4015-624 4015-625 500 4000
18 12-15 4018-624 4018-625 450 3600
21 15-17 4021-624 4021-625 400 3200
25 17-21 4025-624 4025-625 350 2800
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

کد(624)=1000

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

کد(624)=800

حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

کد(625)=1800

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

کد(625)=1250

اندازه به ميليمتر

ميخ ﭘﺮچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺳﺮﭘﻬﻦ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻰ5
قطر پرچ

D

طول پرچ

L

ضخامت کار

S

قطر سوراخ

(مته)F

قطرسر پرچ

H

ضخامت سرپرچ

E

قطر میخ

W

شماره کالا شماره کالا تعداد در
قوطى
تعداد در
شرینک
4/90 8 2-4 5 13 1/5 2/60 5008-624 5008-625 500 4000
10 4-6 5010-624 5010-625 500 4000
12 6-8 5012-624 5012-625 500 4000
14 8-10 5014-624 5014-625 400 3200
16 10-12 5016-624 5016-625 350 2800
18 12-14 5018-624 5018-625 350 2800
21 14-16 5021-624 5021-625 350 2800
24 16-20 5024-624 5024-625 250 2000
27 20-23 5027-624 5027-625 250 2000
30 23-25 5030-624 5030-625 200 1600
35 25-30 5035-624 5035-625 200 1600
حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

کد(624)=1500

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

کد(624)=1200

حداقل مقاومت کششى (نیوتن)

کد(625)=2200

حداقل مقاومت برشى (نیوتن)

کد(625)=2250

اندازه به ميليمتر

 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ