نکات پرچ کاری در پرچ

طول پرچ

انتخاب ابعاد پرچ
ابعاد اصلی پرچ شامل قطرپرچ، طول پرچ ، قطر سرپرچ و عمق سوراخ پرچ می باشد به بیان دیگر ابعاد پرچ برحسب نیاز مشتري و با توجه به کاربرد پرچ ضرورت می یابد.
جهت انتخاب درست پرچ توجه به نکات زیر ضرورى مى باشد.
طول پرچ

با توجه به ضخامت کار و نوع ساقه، طول پرچ مشخص می شود. در پرچ هاي توپر طول پرچ در حدود ضخامت قطعه کار به علاوه نصف قطر اسمی پرچ می باشد.(شکل روبرو)

طول پرچ

در پرچهاي توخالی یا نیمه پر باید طول پرچ در حدود ضخامت قطعه کار به علاوه 0/65  قطر اسمی پرچ باشد.

در پرچهاى خاص که شکل مخصوصی بر انتهاي پرچ مورد نظر است اضافه طول پرچ بر ضخامت کار را باید با آزمایش مشخص نمود.

یادآورى:
درمورد پرچ هاي معمولی طول پرچ فاصله زیر سرپرچ تا انتهاي پرچ می باشد ولی در مورد پرچ هاي سرخزینه طول پرچ فاصله بالاي سرپرچ تا انتهاي پرچ می باشد.

قطر سوراخ پرچ

قطر سوراخ پرچ
قطر سوراخ باید کمی بیشتر از قطر پرچ باشد تا پرچ به راحتی داخل سوراخ شود ولی این لقی محدود است چون پرچ باید پس از پرچ کاري از داخل سوراخ نیز با قطعه اتصال برقرار نماید.
پرچ ساز قطر پرچ ها را کمتر از قطر پرچ انتخاب می کند به طوري که قطر سوراخ همان قطر اسمی پرچ باشد. قطر سوراخ نامناسب مشکلات مختلقی پیش می آورد از جمله استحکام اتصال را کاهش می دهد و یا در قطعات با ضخامت زیاد در ساقه پرچ کمانش ایجاد شده و ته پرچ نامناسب شکل می گیرد. (شکل روبرو)

عمق سوراخ پرچ
معمولاً پرچ ها را توخالی انتخاب می کنند که عمل پرچ کاري آسان تر شود ولی در مواقعی که پرچ توخالی مقاومت برشی لازم را ندارد پرچ را نیمه پر در نظر می گیرند تا سطح مقطع ساقه پرچ در محل برش کافی باشد. در این صورت عمق سوراخ باید به گونه اي باشد که هم پرچ کاري تسهیل شود و هم مقاومت برشی پرچ کاهش پیدا نکند. براي این کار توصیه می شود عمق سوراخ پرچ نیمه پر را معادل قطر اسمی پرچ در نظر بگیرید. ولی توجه کنید که در اتصال قطعات با ضخامت کم محل برش قطعه در قسمت خالی پرچ قرار نگیرد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی پرچ ساز
ارسال از طریق واتساپ