مهره پرچ


مهره پرچ پایا سرتخت (شیاردار -ته باز -فولادى)

مهره پرچ پایا سرکوچک (شیاردار-ته باز -فولادى)